TIDSSKRIFT | DIKT | LYD | ESSAYS | INTERVJUER | KRITIKK | NYE BØKER | ALT ANNET | BREV | OM NYPOESI
DIKT[P]
Found Poems: Copyright
04.12.06
1. Copyright Registration of Poetry

Claims to copyright in either published or unpublished poetry may be registered in the Copyright Office. Form TX should be used to apply for copyright registration for poems. To apply for registration, send the following three elements in the same envelope or package to the Library of Congress, Copyright Office, 101 Independence Avenue SE, Washington, DC 20559-6000:

1. A completed and signed application form;
2. A nonrefundable filing fee for each application; and
3. A nonreturnable deposit of the work to be registered.

Published collections of poetry and all other copyrightable elements of a unit of publication may be registered on a single form with a single fee if all the poems are owned by the same copyright claimant.

Unpublished collections of two or more poems may be submitted for registration on a single form with a single fee and deposit of one complete copy or phonorecord only if all the following conditions are met:

1. The elements are assembled in an orderly form;  
2. The combined elements bear a single title identifying the collection as a whole;
3. The copyright claimant in all of the elements and in the collection as a whole is the same; and
4. All the elements are by the same author, or, if they are by different authors, at least one of the authors has contributed copyrightable authorship to each of the elements.

Registration of an unpublished collection of compositions extends the benefits of registration to each copyrightable selection in the collection, but only the collection title appears in the Copyright Office catalogs and indexes.

See Circular 1, Copyright Basics, for further information on copyright, deposit requirements, and registration procedures.

*NOTE: Copyright Office fees are subject to change. For current fees, please check the Copyright Office website, write the Copyright Office, or call (202) 707-3000.

FL-106, Revised July 2006


2. Generelle vilkår for Klassekampens rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk) som leveres Aftenposten for publisering.

1. Området
Disse vilkår gjelder for alt redaksjonelt stoff - tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk - som leveres Klassekampen for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale.

Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Klassekampens rettigheter
Klassekampen overtar retten til å utgi stoffet i alle Klassekampens publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og lignende publikasjoner, og legges ut på Klassekampens nettutgaver (klassekampen.no), andre elektroniske distribusjonskanaler eller lignende.

Klassekampens gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Klassekampens elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Klassekampen har avtale med.

Klassekampen har rett til å lagre de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene.

3. Endringer i materiale
Klassekampen gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar
Klassekampen forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Klassekampen uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Klassekampen lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg og kronikker honoreres normalt ikke.

Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Klassekampens rettigheter etter disse vilkår.

6. Avvik fra vilkårene
Dersom innsender ønsker å reservere seg mot disse vilkår, må det gjøres skriftlig i hvert enkelt tilfelle.

Klassekampen
September 2005


3. Poesi frå telefonkatalogen
Av Ragnhild Margretha Taranger

Austgulen, Kleivsletten, Silkoset, Sjøøsten. Det er utruleg mykje fint ein kan heite. Ottar Ormstad har laga eit kresent utval av Telefonkatalogen for Oslo.

Ormstad, som til dagleg jobbar som taxisjåfør i Oslo, har skrive dikt i mange år. Dei har han til no gitt ut på eige forlag i små opplag, i tillegg til å vise dei på kunstutstillingar og på nettstader for konkret poesi.

Han jobbar visuelt med ord, og plasserer seg såleis i eit grenseland mellom litteratur og bildekunst.

Dei finaste namna
No debuterer han på det «ordentlege» forlaget Samlaget, med dikt han har funne i Telefonkatalogen. Alle dei fantastiske namna som finst i Oslokatalogen! Ormstad har leika seg med namna, laga eit kresent utval av dei finaste av dei, og sett dei opp på ein svært visuell måte på sidene.

Vakkert om Oslo
Forfattaren Helge Rykkja seier om Telefonkatalogdiktet på nettsidene sine:

«Det er lenge mellom vakre poesiverk som skildrar Oslo eller det Oslo kunne vori. Her har vi eit av dei aller vakraste verka nokon Oslo-borgar hittil har gitt byen sin eller ein annan skandinav har gitt sin eigen skandinaviske store by.»

Visuell og konkret
Forma Ormstad har valt seg vert både kalla visuell poesi, lydpoesi og konkret poesi. Sjølv kallar han Telefonkatalog- diktet, i eit intervju med Dag og Tid, for dokumentarpoesi.

Perfekt å køyre taxi
Ormstad meiner at taxisjåføryrket passar bra, og han har funne mange flotte namn på Visakorta til pasasjerane sine.

- Det er den perfekte jobben for meg. Nattarbeid, fridom og mykje folk.

Copyright © ABC Startsiden AS 1996-2005