Prosa, poesi

Hvordan former sjangerkonvensjoner arbeidet til den som skriver, og hvordan former de samme konvensjonene resepsjonen? Dette er et spørsmål vi har ønsket å undersøke ved å invitere et utvalg forfatterpar der en prosaforfatter har blitt bedt om å skrive en tekst innenfor en poesikontekst, og en poet har blitt bedt om å gjøre utvalg fra den samme prosaforfatterens verk til en poesikontekst. Vi har vært interessert i å se hvordan, for prosaforfatterens vedkommende, leserforventninger og publiseringskontekst virker inn på eget arbeid. Videre: Vår erfaring er at mange prosaforfattere ikke får lesninger som imøtekommer poetiske kvaliteter i tekstene. Dette er kvaliteter vi har hatt lyst til å framheve ved å la en poet være «redaktør» for en miniatyrantologi, der hun siterer fra et utvalgt verk og samtidig løfter tekstfragmenter over fra en prosa- til en poesikontekst. Dette har vi på den ene siden sett for oss ville skape lydhørhet for kvaliteter i «originalteksten» som har å gjøre med tonefall, rytme, bildebruk, affektnivå osv. Samtidig har vi tenkt at det kanskje ville avtegne seg noen preferanser, et syn på poesien og det poetiske i poetenes «redaksjonelle» valg.

Dette konseptet har nå nedfelt seg i to par tekster:

Anne Oterholm bidrar med en nyskrevet tekst, og Nora Simonhjell bidrar med dikt der utgangspunkt er romanen Sannheten. Simonhjell sier selv at hun har arbeidet på denne måten: «– alle orda og setningsbrokkane er henta frå romanen; – kronologien i dikta følgjer kronologien i romanen, men brokkane treng ikkje nødvendigvis vere frå same stad i romanen; – eg har ikkje lagt til noko».

Kristine Næss bidrar også med den nyskrevne teksten «En form forfangenskap», og Nils-Øivind Haagensen bidrar med dikt «klippet og limt fra romanen Rita blir forfatter».

_________________________
KL, 31.03.05, www.nypoesi.net