Øyvind Berg
Agneta Enckell
Klaus Høeck
Kristian Lundberg
Eldrid Lunden
Marie Norin
Fredrik Nyberg
Anders Søgaard
Marie Silkeberg
Magnus William-Olsson

Den poetiske formens politikk

ved Paal Bjelke Andersen

Med denne enquêten ønsker vi bl.a. å problematisere et stadig tilbakevendende krav om at forfatteren skal kommentere, og helst gripe inn i den politiske og sosiale konteksten han/hun befinner seg i. Nå senest har problemstillingen blitt reist i en debatt i svenske Dagens Nyheter, om svenske forfatteres manglende offentlige stillingtagen til Irak-krigen, og i en intervjuserie i norske Klassekampen om en «sosial vending» i norsk litteratur. Det er gjennomgående i slike debatter at det er forfatterrollen og i mindre grad tekstene som diskuteres. Tekstens form (dikt, roman, essay, avisinnlegg) blir sekundær, hovedsaken er at den bekrefter forfatterens rolle som offentlig debattant. Det later til at teksten må kunne leses som et innlegg i en pågående offentlig debatt for å realiseres som en politisk og sosialt rettet ytring.

Vi er ikke i tvil om at diktet har et politisk potensiale, men ser samtidig at dette potensialet som oftest realiseres i andre former og på andre arenaer enn den offentlige politiske og sosiale debattens. Diktet er kanskje like mye å regne som en sosial hendelse, en inntreden i en sosial kontekst – gjennom den litterære tradisjonen og det allmenne språket det bearbeider, og ved at diktet virker inn på både de som skriver og de som leser og hører det. Men hva har det så å si hvordan denne sosiale hendelsen formes, hvordan de ulike språklige og litterære elementene distribueres og hvordan disse elementene, det vil si diktet, distribueres i offentligheten?

Invitasjonen til denne enquêten gikk ut til 24 skandinaviske poeter vi av ulike grunner håpet kunne gi interessante svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan former diktets språkarbeid dets ideologi? Det vil si: hvordan reflekterer bruken av grammatikk, syntaks, allitterasjoner, narrativ struktur, visuell struktur, sitater, systemer, framføringskontekst og så videre en mer generell sosial holdning?

2. Hva slags sosialt liv lever diktet her og nå?

Vi fikk 10 svar.

__________________________________
15.06.03, nypoesi.net