nypoesi 2/06
Leder

Arbeidstittelen for nypoesi 2/06 har vært «språkbeherskelse». Nummeret er bygget rundt Caroline Bergvalls essay «Å skrive der språk krysser». Bergvall skriver om flerspråklige tekster hvor sammenstillingen av ulike språk og språknivåer ikke er et virkemiddel for å oppheve eller harmonisere forskjeller, eller for å føye dem sammen til en enhetlig identitet. I stedet er dette tekster som «åpner seg for det spesifikke ved sin egen lokalisering» og som «krever at leserne forholder seg til sin egen kulturelle og språklige bakgrunn, som en uløselig del av lesningen».

Nypoesi er ikke et nasjonalspråklig tidsskrift, og som et nettidsskrift har det heller ingen spesifikk geografisk plassering. Likevel er vi situert i en helt spesifikk språklig, geografisk, historisk, økonomisk, medial, sosial osv. kontekst. Og i et litterært klima hvor den type tekster som kan leses i dette nummeret blir stadig mer marginalisert, på tross av at noe av den viktigste tenkningen som finnes i litteraturen i dag rundt språk og hvordan identitet etableres gjennom språk nettopp foregår og bare kan vises i tekster som disse.

Denne utgaven av nypoesi er en undersøkelse av dette feltet.

Den neste utgaven av nypoesi har «oversettelsen» som arbeidstittel.
Paal Bjelke Andersen